واکس سنگ spolish

واکس سنگ SPOLISH مخصوص براق نمودن کف زمین می باشد.

سنجش

واکس سنگ spolish

در صورت نیاز به اطلاعات مربوط به واکس سنگ و قیمت واکس سنگ با شماره 09122937578 تماس حاصل فرمائید.

واکس سنگ SPOLISH یک ماده براق کننده مخصوص سنگ می باشد.

برای براق نمودن سطح دو مرحل به شرح زیر باید انجام شود.

  1. شستشوی و خشک کردن سطح سنگ 
  2. پولیش کردن و براق نمودن کف به وسیله مواد مخصوص براق کننده کف زمین
  3. ی

چطور از براق کننده سنگ کف ( واکس سنگ SPOLISH ) استفاده کنیم ؟

جهت انجام عملیات براق نمودن کف زمین به وسیله پولیش سنگ SPOLISH می بایست از دستگاه پولیشر استفاده کرد.

زمانی که کار براق نمودن سطح به وسیله دستگاه پولیشر انجام می شود می بایست به جای برس از پد استفاده شود.

هرگز کف زمین آلوده را نمی توان به وسیله واکس کف  براق نمود.

قبل از براق نمودن کف زمین می بایست ابتدا کار شستشوی و خشک کردن صورت پذیرد.

یک درصد از مخزن دستگاه پولیشر را از مواد مخصوص پولیش کف و مابقی را با آب پر می کنیم.

دستگاه براق کننده کف زمین ( پولیشر ) دارای دسته مخصوص پاشش آب و واکس کف می باشد.

در زمانی که نیاز به پاشش آب هست کافیست دسته مخصوص را کشیده تا محلول براق کننده سنگ روی زمین پاشش شود.

نکته مهم در زمان استفاده از واکس کف مخصوص سنگ یکنواخت پاشش کردن مواد روی سطح می باشد.

دستگاه پولیشر صنعتی از طریق سایش کف زمین به وسیله پد مخصوص پولیش و واکس سنگ نقش براق کننده سنگ را انجام می دهد.

در اثر سایش سنگ به وسیله دستگاه پولیشر و ایجاد گرما، واکس براق کننده سنگ باعث براق شدن سطح می شود.

انواع واکس سنگ
نام های پر کاربرد برای محصول واکس سنگ به شرح زیر می باشد.
واکس مخصوص سنگ واکس مخصوص کف واکس سنگ واکس کف
مایع واکس سنگ مایع واکس کف پولیش مخصوص سنگ پولیش مخصوص کف
پولیش سنگ پولیش کف مایع پولیش سنگ کایع پولیش کف
واکس سنگ کف واکس پولیش کف واکس مخصوص پولیش سنگ واکس مخوص پولیش کف
براق کننده سنگ براق کننده کف واکس براق کننده پولی براق کننده

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM / 09122937578 / @IRANCLEANINGCENTER

 

0/5

شاید به این محصول علاقه داشته باشید